Ty Whitford celebrates 19th birthday

Today we would like to wish #11 Ty Whitford a happy 19th birthday.

#DVT#happybirthdayty#thunderbirthday