Henry Wagner celebrates 19th birthday

Happy birthday to Thunder?s #20 Henry Wagner
#Happybirthday#Thunderbirthday#AJHL