Brett Bamber celebrates 19th birthday!

Sending birthday wishes to Brett Bamber. Happy 19th birthday!

#DVT#Thunderbirthday
#happybirthday